Paris İklim Anlaşması Nedir?

Paris İklim Anlaşması Nedir?

İklim değişikliği, ulusal sınırların ötesine geçen küresel bir acil durumdur. Her düzeyde uluslararası iş birliği ve koordineli çözümler gerektiren bir konudur.

Paris'teki BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP21) dünya liderleri, iklim değişikliği ve olumsuz etkileriyle mücadele etmek için 12 Aralık 2015'te bir atılım gerçekleştirdi: Tüm dünya vatandaşlarını yakından ilgilendiren tarihi Paris Anlaşması. Anlaşma, tüm uluslara rehberlik edecek uzun vadeli hedefler belirlemiştir.

  • Bu yüzyıldaki küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derece ile sınırlamak için küresel sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltırken, artışı 1,5 derece ile daha da sınırlandırma çabalarını sürdürürmek
  • Ülkelerin taahhütlerini her beş yılda bir gözden geçirmesi
  • İklim değişikliğini azaltmak, dayanıklılığı güçlendirmek ve iklim etkilerine uyum sağlama yeteneklerini geliştirmek için gelişmekte olan ülkelere finansman sağlamak.
Anlaşma, yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası anlaşmadır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için küresel emisyonların en az %55'ini temsil eden en az 55 ülkenin onay belgelerini sunması gerekiyordu. Sürecin sonucunda 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girmiştir. Bugün Paris Anlaşması'na 191 Taraf (190 ülke artı Avrupa Birliği) katılmıştır.

Anlaşma, tüm ülkelerden emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için birlikte çalışma taahhütlerini içeriyor ve ülkeleri taahhütlerini zaman içinde güçlendirmeye çağırıyor. Anlaşma, gelişmiş ülkelere, ülkelerin iklim hedeflerinin şeffaf bir şekilde izlenmesi ve raporlanması için bir çerçeve oluştururken, iklim azaltma ve uyum çabalarında gelişmekte olan ülkelere yardımcı olmaları için bir yol sağlar.

Paris Anlaşması, önümüzdeki on yıllar boyunca küresel çabalara rehberlik eden dayanıklı bir çerçeve sunmaktadır. Net sıfır emisyonlu bir dünyaya geçişin başlangıcını işaret ediyor. Anlaşmanın uygulanması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için de gereklidir.

Paris Anlaşması Nasıl Çalışmaktadır?

Paris Anlaşması, ülkeler tarafından yürütülen ve giderek daha iddialı hale gelen iklim eylemlerinden oluşan beş yıllık bir döngü üzerinde çalışıyor. Her beş yılda bir, her ülkenin Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı (UOBK) veya NDC (Nationally Determined Contribution) olarak bilinen güncellenmiş bir ulusal iklim eylem planı sunması bekleniyor.

Ülkeler UOBK’larında, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için sera gazı emisyonlarını azaltmak için yapacakları eylemleri bildirmektedir. Ülkeler, ayrıca yükselen sıcaklıkların etkilerine uyum sağlamak için dayanıklılık oluşturmak amacıyla yapacakları UOBK (NDC) eylemlerinde de iletişim kurarak hareket ederler.

Uzun vadeli hedefe yönelik çabaları daha iyi çerçevelemek için Paris Anlaşması ülkeleri uzun vadeli stratejiler oluşturmaya ve sunmaya davet ediyor. NDC'lerin aksine, zorunlu değildirler.

Paris Anlaşması'nın pratik uygulamasına ilişkin operasyonel ayrıntılar, Aralık 2018'de Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP24) halk dilinde Paris Kural Kitabı olarak adlandırılan ve çözülmemiş birkaç sorunla birlikte kararlaştırıldı.

Şeffaflık, finans, hafifletme ve adaptasyon dahil olmak üzere tüm kilit alanları kapsar ve ihtiyaç duyan taraflara kapasiteleri ışığında esneklik sağlarken taahhütlerini şeffaf, eksiksiz, karşılaştırılabilir ve tutarlı bir şekilde uygulamalarını ve raporlamalarını sağlar.

Ayrıca, Anlaşmanın uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için tarafların iklim değişikliğiyle mücadeleye katkılarını kademeli olarak artırmalarını sağlayacaktır.

Türkiye ve Paris Anlaşması

Türkiye, Paris Anlaşması'nın ilk imzacıları arasındadır. Eritre, Irak, İran, Libya ve Yemen olmak üzere dünyanın altı ülkesi anlaşmayı henüz onaylamadı. Türkiye de anlaşmayı en geç onaylayan G20 ülkesi olmuştur. Böylelikle, Paris Anlaşması'nı imzalayan toplam 197 ülkeden 192'si de anlaşmayı onaylamış oldu. (Güncelleme tarihi 07.10.2021).

Enerji sektörü, Türkiye'deki sera gazı emisyonlarının %75'inden fazlasından sorumludur. Türkiye; enerji verimliliğinin ve tasarrufunun iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması, düşük karbonlu yakıtlara geçiş ve emisyon azaltımını teşvik edici tedbirlerin uygulanması. Yukarıda belirtilen politikaların uygulanması için bir takım düzenleyici düzenlemeler yapılmaktadır.

Enge Enerji olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve “0” karbon salınımı hedefleri doğrultusunda ürünler geliştirmekte ve sektörde lider konuma geçmeyi hedeflemekteyiz.